Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Usmernenie

Usmernenie

_________________________________________________________________________________

(identifikačné údaje podávateľa návrhu), telefonický kontakt

              Okresný úrad Nitra

pozemkový a lesný odbor

Štefánikova tr. 69

949 01  Nitra

 

Vec:

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z. z.

Týmto podávam návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku (ďalej len „DNP“) v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. K návrhu uvádzam nasledovné údaje:

Údaje o navrhovateľovi/vlastníkovi, ktorému bol DNP v minulosti vyčlenený

Titul, meno a priezvisko

 

Adresa

 

Dátum narodenia

 

Údaje o doterajšom náhradnom pozemku

Názov katastrálneho územia

 

Doterajšie rozhodnutie, ktorým bol DNP vyčlenený do užívania (napr. číslo rozhodnutia, dátum vydania, ...)

 

Označenie lokality a ďalšie známe údaje o DNP (napr. názov honu/lokality, názov poľnohospodárskeho podniku z ktorého užívania bol DNP vyčlenený, rok vyčlenenia, parcela C-KN na ktorej bol DNP vyčlenený, fotokópie vytyčovacieho náčrtu, preberacieho protokolu, ...)

 

K návrhu prikladám nasledovné prílohy:

1.    zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu (§ 12b ods. 3 písm. a) zákona 504/2003)

2.    čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky z prílohy č. 1

3.    nájomná zmluva na DNP (priložiť iba ak za vlastníka, ktorému bol DNP v minulosti vyčlenený, podáva návrh fyzická alebo právnická osoba, s ktorou má tento vlastník uzatvorenú nájomnú zmluvu na DNP)

 

V ....................................., dňa .......................

 

 

Zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu (príloha č. 1 návrhu):

Katastrálne územie

Číslo listu vlastníctva

Parcelné číslo

Register C-KN/E-KN

Druh pozemku

Výmera parcely [m2]

Spoluvlastnícky podiel navrhovateľa

Výmera podielu [m2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam aktualít

Oznam
Zmena ordinačných hodín
Oznam
Voľné pracovné miesto na pozíciu poštového doručovateľa.
Oznam
Oznámenie o vývoze separovaného odpadu-plastov.
Usmernenie
Usmernenie OÚ Nitra pozemkový a lesný odbor
Oznam
Oznamy pre daňovníkov
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2018
2018
Západoslovenská distribučná a.s.
Výzva na okliesnenie konárov
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny