Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Oznam

Oznamy pre daňovníkov

Obec Podhorany oznamuje občanom, ktorým nastali zmeny v dani z nehnuteľnosti (DzN), v dani za psa  v  roku 2017, že tieto zmeny sú povinní  nahlásiť na obecnom úrade a podať  priznanie  alebo  čiastkové   priznanie   do 31.1.2018.

               Zmenami   v DzN    sú:                                        

-predaj alebo kúpa nehnuteľnosti-zmena vlastníka

-dedičstvo   

-prístavba  k  RD

-právoplatné  stavebné povolenie,

-právoplatné  kolaudačné rozhodnutie,

-ohlásenie drobnej stavby (rozmer v m² stavby a č.parcely)– ako: sklad náradia, garáž,  dielňa, prístrešok ,hosp.budova a pod. čiže stavba ktorá je pevne spojená so zemou.

Pri  Kolaudačnom rozhodnutí  je potrebné predložiť geometrický  plán (rozmer RD parc.č.)

Pri Drobnej stavbe je potrebné uviesť rozmer drobnej stavby a   parcelné číslo

         Ďalšími zmenamiDzN   sú:

- zmena mena podnikateľa, zmena v  Živnost.liste alebo v Obchodnom registri,        zmena sídla podnikania,

-začatie podnikania,  skončenie podnikania, pozastavenie podnikania a  pod.

Dokladom o zmene v DzN je:

- LV - list vlastníctva , živnostený list, výpis z Obchodného registra

 

        Pre zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad je potrebné dať písomnú žiadosť, ku ktorej je potrebné doložiť hodnoverné doklady ako sú :

 

- potvrdenie o návšteve školy doložené potvrdením o ubytovaní v internáte alebo potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku

 - potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, resp. potvrdenie o prechodnom pobyte, príp. potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu (pracovníci s výkonom práce mimo trvalého bydliska, obyvatelia s prechodným pobytom, vodiči kamiónovej prepravy)

-        potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, pracovné víza

-        potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb

V prípade, že doklady  nie sú v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k ním predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

 

 

  

 

Zoznam aktualít

Oznam
Zmena ordinačných hodín
Oznam
Voľné pracovné miesto na pozíciu poštového doručovateľa.
Oznam
Oznámenie o vývoze separovaného odpadu-plastov.
Usmernenie
Usmernenie OÚ Nitra pozemkový a lesný odbor
Oznam
Oznamy pre daňovníkov
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2018
2018
Západoslovenská distribučná a.s.
Výzva na okliesnenie konárov
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny