Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce

Ing. Apolónia Bedeová

Obecné zastupiteľstvo zriadilo funkciu hlavného kontrolóra v zmysle § 18b zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe zmluvy o zriadení funkcie hlavného kontrolóra.

Hlavného kontrolóra zvolilo obecné zastupiteľstvo na funkčné obdobie šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré
nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na
užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo
návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa
osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti. 

Materiál:

Výročná správa 2009

Výročná správa 2010

Výročná správa 2011

Výročná správa 2012

Výročná správa 2013

Záznam o kontrole hl. kontrolórky rok 2013

Vyjadrenie hlavnej kontrolóky k správe audítora za rok 2013

Správa nezávislého audítora - učtovná závierka 2013

Správa nezávislého audítora - konsolidovaná učtovná závierka 2013

Záverečný účet obce Podhorany 2013