Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Dodatok

Dodatok č. 2

k všeobecne záväznému nariadeniu obce Podhorany č.  1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhorany

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

 

Článok 1

Predmet Dodatku č. 2

 

  1. Týmto Dodatkom č. 2 sa:

 

  1. ruší § 19 všeobecne záväzného nariadenia obce Podhorany č.  1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhorany,

 

  1. mení sa číslovanie § 20 až 22 všeobecne záväzného nariadenia obce Podhorany č.  1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhorany, a to nasledovne: § 20 sa mení na § 19, § 21 sa mení na § 20 a § 22 sa mení na § 21. 

Článok 2

Záverečné ustanovenia

 

  1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Podhorany č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhorany 1/2017 zostáva v ostatných častiach nezmenené.
  2. Obecné zastupiteľstvo v obci Podhorany sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č. 2 na svojom zasadnutí dňa 02.03.2018 uznesením č. 5/1/2018.
  3. Dodatok č. 2 bol vyvesený na úradnej tabuli od 02.03.2018

                                                                                             

                                                                                                                        Mgr. Magdaléna Bogyová v.r.

                                                                                                                                starostka obce

Zoznam aktualít

Nebezpečný odpad a elektroodpad
Zber NO a elektroodpadu
Výzva
Triedenie odpadu
Informácie o triedení odpadu
Dodatok
Dodatok 2/2018 k VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
Rozhodnutie k zmene strategického dokumentu
Pozvánka
Pozvánka na výstavu vín Vinohradníckeho spolku Čifáre
Oznam
MUDr. Uramová
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2018
2018
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny